Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In deze editie komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2015

– Nieuwe wet- en regelgeving VAR in 2016

– MKB Brandstofpas

– Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2015

Vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2015

De tijd om uw aangiften inkomstenbelasting in te dienen is weer aangebroken. Dit willen wij uiteraard ook dit jaar weer voor u verzorgen. Om het verzamelen van de gegevens iets te vergemakkelijken kunt u ons via uw DigiD code machtigen en ons toestemming geven gebruik te maken van de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015. De vooraf ingevulde gegevens zijn een voorstel van de door de belastingdienst bekende gegevens. Ter controle dienen we nog wel alle benodigde stukken voor de aangifte inkomstenbelasting te ontvangen van u.

 

Nieuwe wet- en regelgeving VAR in 2016

Per 1 mei 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf dat moment hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo is er zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. De wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA). Er is een overgangsregeling voor bestaande VARs.

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de afspraken over hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst. Hiervoor kunt u een modelovereenkomst, voorbeeldovereenkomst of een individuele overeenkomst gebruiken die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo heeft u vooraf zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden of te betalen. U kunt nu al werken met een beoordeelde overeenkomst.

U kunt overeenkomsten laten beoordelen door de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert ook regelmatig nieuwe goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

 

MKB Brandstofpas

Voor ondernemers is het verzamelen en bewaren van alle bonnetjes van brandstof best een uitdaging. Dan kan de MKB Brandstofpas een oplossing zijn. Hierbij krijgt u als ondernemer periodiek een factuur van de brandstofkosten. Deze factuur staat op naam van uw onderneming, zodat er geen discussie kan ontstaan over de btw-teruggave van de brandstofkosten. Met de MKB Brandstofpas bent u niet gebonden aan één brandstofleverancier en kunt u in heel Nederland tanken.

Ook kan er een koppeling worden gelegd tussen MKB brandstof en Exact Online, zodat de factuur van MKB Brandstof meteen kan worden ingelezen en geboekt in Exact Online.

 

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2015

Tijdig aanleveren

De Belastingdienst gaat steeds strenger controleren op het tijdig aanleveren van de aangiften. Daarom verzoeken wij u ook om de gegevens tijdig bij ons op kantoor aan te leveren, zodat wij ervoor kunnen zorgdragen dat de aangifte tijdig wordt ingediend bij de Belastingdienst.

Giften aan goede doelen

Het komt voor dat men niet denkt aan de aftrek van giften aan goede doelen. Donaties aan een zogenoemde algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Een donatie aan bijvoorbeeld het Rode Kruis, is voor veel mensen duidelijk. Maar als ze doneren aan een kerk of een moskee, dan denken mensen daar niet direct aan. Terwijl dat negen in de tien keer wel ANBI’s zijn en deze wellicht meegenomen kunnen worden in de aangifte.

De aftrek van giften aan culturele ANBI’s is ook interessant. Als een ANBI ook nog een cultuurstatus van de Belastingdienst heeft gekregen, dan kan  – bij het berekenen van de aftrekpost – de gift met 25 procent worden verhoogd. Het bedrag van de verhoging is jaarlijks maximaal 1.250 euro.

Met goede-doelen-loterijen is het echter oppassen, omdat daar een tegenprestatie – namelijk een kans om geld te winnen – tegenover staat. Als je meespeelt, zeggen loterijen dat de helft van je inleg naar een goed doel gaat. Dan denken mensen dat ze een gift hebben gedaan aan een goed doel, terwijl het hele bedrag inleg is voor een loterij. Dat mag niet meegerekend worden.

Veranderingen kinderalimentatieverplichting

Mensen die kinderalimentatie moeten betalen, mogen de waarde daarvan opgeven als een schuld in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Het gaat om de waarde van de toekomstige verplichtingen en niet het daadwerkelijke bedrag dat betaald moet worden.

De waarde is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de betaler, hoe lang die nog alimentatie moet betalen en hoe hoog het bedrag per kind is.

Doordat dit als schuld op te geven, valt het vermogen lager uit. Het kan zijn dat iemand daardoor minder inkomstenbelasting over het vermogen in box 3 hoeft te betalen.

Kosten levensonderhoud kinderen onder 21 jaar zijn niet langer aftrekbaar

Tot en met 2014 konden ouders een vast bedrag van hun inkomen aftrekken dat was bedoeld voor het levensonderhoud van hun kind onder de 21 jaar. Het ging onder meer om kinderalimentatie en uitgaven aan kleding en voeding.

Vanaf 2015 bestaat die aftrekpost niet meer. Omdat het inkomen waarover de ouder belasting moet betalen hoger uitvalt, moet die mogelijk meer belasting betalen.

Studenten kunnen studiekosten niet meer aftrekken

Vanaf studiejaar 2015/2016 is het niet meer mogelijk om studiekosten van het inkomen af te trekken. Dit konden studenten met recht op studiefinanciering voor het laatst doen met de kosten voor collegejaar 2014-2015. Het ging onder meer om uitgaven aan boeken en collegegeld.

Voor studenten die géén recht hebben op studiefinanciering blijft het mogelijk om de studiekosten als aftrekpost op te geven.

Levensloopregeling kon in 2015 voordelig worden afgekocht

Mensen die aan een levensloopregeling deelnemen, konden het hele bedrag in één keer opnemen in 2015. Zij betalen dan alleen belasting over 80 procent van het levenslooptegoed dat zij eind 2013 hadden. De fiscus rekent daarnaast belasting over het volledige bedrag dat na die datum is opgebouwd.

Als degene die het tegoed uitbetaalt daarover belasting heeft ingehouden, dan is dit verwerkt in de persoonlijke jaaropgaaf. Dit kan bij box 1 (inkomen uit werk en woning) worden ingevuld als loon of pensioen. Als degene die het tegoed uitbetaalt geen belasting heeft ingehouden. Dan moet het apart worden ingevuld bij box 1.

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. De regeling is in 2012 afgeschaft. Tot 2022 geldt er een overgangsregeling.